актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Градовете в Европа се развиват по европейски, а не по американски модели
Културното разнообразие, дружелюбната атмосфера и добрите ресторанти не са факторите, които привличат квалифицираната работна ръка от творческите професии към един или друг град в Европа. Това е изводът от мерждународен тригодишен проект („АКРЕ проект”), финансиран от ЕС и координиран от Университета в Амстердам. Резултатите от изследването ще бъдат представени в Барселона на 27 май т.г.
    пълен текст
Интегритет и превенция на корупционни злоупотреби с публични фондове на ЕС в България
http://www.csp-sofia.org/EUPFB/
    пълен текст
Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработването на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията
http://www.csp-sofia.org/opak/
    пълен текст
MINORITY POLICIES IN BULGARIA: PROBLEMS, SOLUTIONS
AN ANALYSIS prepared for the Contact Point on Roma and Sinti Issues / ODIHR
December 2007

The problem

Widely reported frictions between some Bulgarian and Roma communities during the summer of 2007 have again illusrated that, in Bulgaria, there have been few results from the implementation of official policies aimed at Roma integration. As regards the Turkish minority, in spite of considerable progress in recent years, it is still too early to speak of a definitive overcoming of all prejudicial stereotyping and distrust.

 

Some history

As the Ottoman Empire pulled out after 1879, Bulgaria emerged as a multi-ethnic and multi-religious society, containing upward of a dozen of different ethnic-religious communities. To a considerable extent Bulgarian society lost the capacity to see itself as multi-cultural during the nationalism of the first half of the 20 th century and the socialism that followed to 1989.

This Analysis overviews the situation as regards the three biggest minorities: the Turkish, the Roma and the Bulgarian-Muslim. The emphasis is on the Roma.

    пълен текст
“Средната класа” в България: За какво ни е? Какво представлява? Какво иска? Трябва ли да й бъде дадено?
Евгений Дайнов
“Средната класа” в България: За какво ни е? Какво представлява? Какво иска? Трябва ли да й бъде дадено? Център за социални практики – Нов български университет По проект на Министерство на икономиката на Република България Текстът е разработен на основата на материал-хипотеза и поредица от работни срещи в състав: Александър Бабинов (Агенция за малки и средни предприятия); Александър Божков (Център за икономическо развитие, министър на икономиката и главен преговарящ 1997-2000); Васил Гарнизов (Нов български университет, зам.- министър на регионалното развитие 1998-2001); Георги Даскалов (в. “Дневник”); Георги Стоев (Индъстри уоч); Евгений Дайнов (ЦСП-НБУ); Красен Станчев (Институт за пазарна икономика); Лилия Филева (агенция Д&Д); Милена Минкова (агенция Муди интернешънъл); Веселина Велчева (Министерство на икономиката); Светослав Славов (агенция ГфК-България). Окончателният вариант е редакция на Евгений Дайнов. Май 2005

пълен текст /406 kb/


    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северозападен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Враца, Видин и Монтана
Семинарът ще се проведе на 15 и 16 април 2005 г. във Враца в рамките на проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 4-8 април 2005 г. ще се проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.
    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Северен централен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Габрово, Плевен, Русе, Севлиево и Велико Търново
Семинарът ще се проведе на 25 и 26 март 2005 г. в Трявна по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни кампании
По проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002" в периода 14-18 март 2005 г. беше проведена информационна кампания за формиране на нагласи и изработване на подходи за подкрепа на институцията на омбудсмана.
    пълен текст
Изследване на средната класа в Република България
Министерство на икономиката на Република България
Екип от експерти започна обобщаването на наличните изследвания по въпроса за формиране на средната класа: социологически сондажи, резултати от специализирани изследвания като фокус-групи, клъстерни анализи и други. С това ще бъдат постигнати стартови познания относно възможните очертания, под-множества, клъстериране, ценностни системи и мотивации на целевата група.
    пълен текст
Семинар: "Как да разбираме по-добре и да прилагаме по-успешно в публичния сектор на Република България инструментите за хоризонтална интеграция в ЕС?"
Южен централен район за планиране
Участници: представителни на целевите групи по проекта от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора
Семинарът беше проведен на 11 и 12 март 2005 г. в Пампорово по проект: Познаването на моделите на ЕС за хоризонтално интегриране, бенчмаркинг и стандарти за управление на качеството в публичната администрация - възможност за укрепване на административния капацитет в България при подготовката й за присъединяване към ЕС.
    пълен текст
Информационни срещи в областите Сливен, Ямбол и Бургас
През месец Февруари 2005 г. бяха проведени три информационни срещи по проект Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник (омбудсман) в трите области в Югоизточен район за планиране на Програма ФАР "Развитие на гражданското общество - 2002".
    пълен текст
Национална конференция
Българският етнически модел: текущо състояние и предстоящи предизвикателства
Националната конференция, организирана и проведена в рамките на проект "Гласовете на отхвърлените" по програма EuropeAid на ЕК, се състоя на 17 февруари 2005 г. в Нов Български Университет - София, аудитория "Проф. Петър Мутафчиев". След като проф. Евгений Дайнов представи и обобщи тригодишната работа, постижения и резултати от проекта, доц. Маргарита Карамихова от Института по етнология към БАН, изнесе лекция на тема: "Ислям, фундаментализъм и мюсюлманите в България".
    пълен текст