актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
 
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Васил Иванов Гарнизов


Роден:
01.09.1958 година

Постоянен адрес:
София, кв. “Гео Милев”, ул. Бетховен №6, вх. В, ет. 3, ап. 8,

Семейно положение:
Женен с една дъщеря

Образование:
Средно: София, 7 ЕСПУ, математическа паралелка, специалност програмиране на ЕИМ Висше: 1978-83 г. СУ “Климент Охридски”, специалност “Българска филология”

Специализации:

1993 г. “Социална антропология” – E.H.E.S.S. Франция 1994 г. “Социално-антропологически методи в соцалните науки” – Институт по социология, БАН 1996 г. “Новите информационни технологии в социалните науки” – C.N.R.S. Франция

Дисертация:

1995 г., к.ф.н., Институт за фолклор - БАН, Специализиран научен съвет по литературознание на тема “Смърт и погребение у българите”
 

Месторабота:

2003 год. Извънреден доцент в Нов български университет, Департамент по антропология 2001-2003 год. н.с. I ст. Секция “Теория на фолклора”, Инстититут за фолклор – БАН 2001-2003 год. Парламентарен експерт по местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство 1999-2001 год. Заместник Министър на регионалното развитие и благоустройството 1998-2001 год. Ръководител на Централното координационно звено по Специалната подготвителна програма на Европейския съюз за подготовка на Република България за структурните фондове на ЕС 1997-98 год. Генерален Директор, Национален център по териториално развитие и жилищна политика 1997 год. Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главен секретар 1984-97 год. Специалист, н.с. II ст., н.с. I ст. В Институт за фолклор – БАН 1983-84 год. Учител, ЕСПУ гр. Ябланица
 

Преподавателска дейност:

2004 година Нов български университет: APL130 Култура и околна среда; APL 009 Увод в социологията, APL 397 “Местно самоуправление”, APL 381 “Регионална политика”, APL 384 “Политическа антропология”, APL 378 “Икономическа антропология”, Програма “Политическо обучение”, Курс “Комуникация, медийна среда, послания”; APL 387 Практикум по социална антропология – теренно изследване: “Икономически растеж и социален оптимизъм” 2003 година Нов български университет: APL130 Култура и околна среда; APL 009 Увод в социологията, APL 397 “Местно самоуправление”, APL 381 “Регионална политика”, APL 384 “Политическа антропология”, APL 378 “Икономическа антропология”, Програма “Политическо обучение”, Курс “Комуникация, медийна среда, послания”; APL 387 Практикум по социална антропология – теренно изследване. 2002 година APL 009 Увод в социологията, НБУ Бакалавърски факултет, APL 397 “Местно самоуправление и регионална политика”, APL 384 “Политическа антропология”, APL 378 “Икономическа антропология”, Факултет продължаващо обучение, Програма “Политическо обучение”, Курс “Комуникация, медийна среда, послания, II”

Публикации:


•  В. Гарнизов. Нови студентски проучвания на фолклора в Михайловградско – Български фолклор, кн. 1, 1983, с. 79-82 (съвместно с А. Кисьова)
•  В. Гарнизов . Вещи и пространство в погребалните и поминалните обреди от Михайловградско – Български фолклор, кн. 3, 1986, с.16-29.
•  В . Гарнизов. МИФ. Митология – изкуство – фолклор – Български фолклор, кн. 4, 1986, с. 59-62.
•  В. Гарнизов . L'HommeXXV, janvier-mars 1985 – Български фолклор, кн. 1, 1986, с. 116-120.
•  В. Гарнизов . Cl. Levi-Straus. La potiere jalouse. – Български фолклор, кн. 4, 1987, с. 95-98.
•  В. Гарнизов . Език на пространството в погребалните и поменални обреди от Михайловградско (2). В: МИФ. Митология, изкуство, фолклор. Т. 3. С., Институт по проблеми на изкуствознанието, 1988, с. 38-76.
•  В. Гарнизов . Социален статус и словесен образ (Вдовец – вдовица – вдовство). В: Втори конгрес по българистика. Доклади. Т. 15. Фолклор. С., БАН, 1988, с. 99-109.
•  В. Гарнизов . Езикът на времето в погребалните и поменалните обреди в Михайловградско. В: Регионални проучвания на българския фолклор. Т. 1. От Тимок до Искър. С., БАН, 1989, с. 125-142.
•  В. Гарнизов . Смърт-Сватба. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8. Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция. С., 1991, с. 247-253.
•  В. Гарнизов . Оня свят (Произходът на смъртта – версията на българите) – Архитектура, кн. 3-4, 1992, с. 6-11.
•  В. Гарнизов . Мъртвият и живите – Български фолклор, кн. 2, 1994, с. 12-24.
•  В. Гарнизов . Специализация или професионализъм (Портрет на една оплаквачка) – Музикални хоризонти, кн. 11-12, 1989, с. 68-78 (в съавторство с А.Георгиева).
•  В. Гарнизов. Дискурс и самоличност - Български фолклор, бр. 3, 1993, с. 80-85.
•  В. Гарнизов . Подстъп към една фолксемиология (колективна монография, приета за печат в изд. “Кракра” – Перник, 100 стр., в съавторство с П. Иванов).
•  В. Гарнизов . Културни съдържания на политическото действие. В: Аспекти на етнокултурната ситуация. С., АКСЕС, 1994, с. 334-391 (съвместно с Е.Дайнов).
•  В. Гарнизов . Недозабравеният език (пътни бележки из Румъния) – Български фолклор, кн. 1, 1994, с. 84-90.
•  В. Гарншзов. Избори и изборно поведение: В. Търново, юни-юли 1994. – Демократически преглед, бр. 7, 1994, с. 229-264 (съвместно с Ив. Кръстев, Е. Дайнов, Д. Кюранов, Д. Димитров и Р. Коларова).
•  В. Гарнизов. “Дясно” и “ляво” като културни и политически категории. В: Махалото на Дарендорф (Дясно и ляво в българския политически живот). София, АКСЕС, с. 17-31.
•  В. Гарнизов . Гражданин, ценности и институции на властта. В: Гражданинът и институцията. С., Фондация Фр. Еберт и Фондация Я. Сакъзов, 1996, с. 76-99 (съвместно с Е. Дайнов).
•  В. Гарнизов . Правителство, местна власт, местни конфликти. В: Началото на лявото управление. С., Изд. Капитал, 1995, с. 75-80.
•  В. Гарнизов . Тялото в огледалото на разказите за сътворението на света – Български фолклор, кн. 3, 1995, с. 4-17.
•  В. Гарншзов. Насилието, носталгията и вината. В: Власт, граждани, политици. С., ЦСП, 1997, с. 63-80.
•  V. Garnizov. These for an Ethnopragmatics. In: Current advances in semantic theory. Ed. M. Stamenov, John Benjamins Publ. Co., Amsterdam-Philadelphia, 1992, pp. 433-439.
•  V. Garnizov. Identite et rites de funerailles a l'epoque du totalitarisme – Etudes et documents balkaniques et mediterraneens. Paris, E.H.E.S.S, 16, 1992, p. 68-71.
•  V. Garnizov . Politics, Reform and Everyday life . In: Politics, Reform & Daily Life. Transition papers. 1. Sofia, CSP, NBU, CLS, 1995, p. 6-23.
•  V. Garnizov. The transition of the mind. In: Bulgaria in transition: three viewpoints . Transition papers. 3. Sofia, CSP, 1996, p. 48-64.
•  V. Garnizov. The violence, nostalgy and guilt. In: Government and people. Sofia, CSP, 1998, pp. 76-101.
•  В. Гарнизов (съставител). Антропология на фолклора – Български фолклор, кн. 2, 1994, 128 стр. (съвместно с Т. Ив. Живков).
•  В. Гарнизов (съставител). Коалиционно поведение на местни избори ‘ 95. Transition papers.2. София, ЦСП, 1996, 80 стр.

Статии:
  25 статии в специализирания научен печат, около 100 статии и интервюта в периодичния печат

Изследвания:
  1982-2004 г. Теренни фолклористични, етноложки, социално-антропологически и социологически проучвания с локален, регионален и национален обхват

Електронни медии:
Повече от 200 участия в радио и телевизионни предавания на образователни, културни, социални и политически теми Образователен курс “Културна антропология” – програма “Знание” – Радио “Христо Ботев”

Езици:
Френски, английски, руски език

Членства:

•  Съпредседател на Център за социални практики
•  Секретар на Дружество на Нов български университет
•  Член на Настоятелството на НБУ
•  Зам. Председател на Асоциация за антропология на Балканите
•  Член на международната асоциация по прагматика – Амстердам
•  Член на Асоциацията на европеистите – Брюксел
•  Член на управителния комитет по местни и регионални власти на Съвета на Европа
•  Член на междуведомствения Национален съвет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет
•  Член и говорител на Програмния съвет на Българска национална телевизия
Консултантска дейност:
ФАР, ЮНДП, Бритиш Ноу-хау фонд, Съвет на Европа, Емвропейски съюз и др.