актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив
Разработва проекти, стимулиращи съвместни инициативи, практически дейности и сътрудничество между гражданското общество по места, представителите на местната власт и регионалните средства за информация, с цел решаване на местни проблеми. В своята работа Центърът подкрепя и изпълнява проекти, насърчаващи демократизирането на местното самоуправление и улесняване на диалога между различните етнически и културни групи в България.Центърът за социални практики като Департамент към Нов български университет участва в разработването и реализирането на учебни програми и проекти, които целят реформиране на българската образователна система. Разработва и изпълнява практически проекти насочени към засилване процеса на интегриране на деца от маргинализираните групи в България.Центърът за социални практики като Департамент към Нов български университет участва в разработването и реализирането на учебни програми и проекти, които целят реформиране на българската образователна система. Разработва и изпълнява практически проекти насочени към засилване процеса на интегриране на деца от маргинализираните групи в България.