Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цели на проекта

Име на проекта

Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране ) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработване то на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията ( на основата на предишен конкретен опит в подобни партньорства )

Обща(и) цел(и)

Повишаване на капацитета на избрани СГО (т.е. с предишен опит в партниране с администрацията) за постигане и дългосрочно поддържане на партньорства с администрацията при изработване то на политики и осъществяване на мониторинг.

Специфични цели

 • Обобщаване на досегашния опит и изработване на модел на успешни партньорства, който да бъде приложим и в други райони при подобни дейности.
 • Повишаване на квалификацията на участниците по отношение на партньорства за формулиране и реализиране на политики.
 • Укрепване на съществуващите и създаване на нови отношения на хоризонтално взаимодействие (социален капитал) между участниците.
 • Обучените СГО, тъй като вече имат предходен опит, ще са в състояние да обучават начинаещи СГО и граждански групи след края на проекта.
 • Разработване, в партньорство, на Стратегия за ефективно партниране.

Целева(и) група(и)

 • Структури на гражданското общество в районите на проекта;
 • Представители на централни, областни и общински администрации в районите на проекта.

Очаквани резултати

 • Структуриран анализ-обобщение на натрупания опит при партнирането между СГО и администрациите по повод изработването и прилагането на политики. Идентифициране и разпространяване на най-добри практики и на дефицити.
 • Изработен модел на обучение на основата на анализ на нуждите.
 • Проведена стартова кръгла маса за обобщаване на анализа, обратна връзка, планиране на обучението.
 • Разработени и разпространени наръчници и материали за нуждите на обучението по проекта.
 • Създаден сайт на проекта на страницата на ЦСП-София и свързването му със сайтовете на основните участници в проекта.
 • Промотирани добри практики посредством наръчниците, анализите и другите съпътстващи проекта материали.
 • Проведен цикъл обучение, повишил капацитета на СГО и участващите администрации за съвместно изработване и реализиране на политики.
 • Проведена заключителна кръгла маса за оценка на резултатите от проекта и планиране на следващи стъпки на формираната мрежа.
 • Разработване и приемане на стратегия за ефективно партниране между СГО и администрацията за изработване на политики и мониторинг на дейността за период на планиране 2008-2013.
 • Укрепени съществуващи и създадени нови мрежи на сътрудничество.
 • Информирано обществено мнение по места през съответните местни и национални медии.

Основни дейности

1. Провеждане на анализ-обобщение на натрупания опит при партнирането между СГО и администрациите, в участващите райони, по повод изработването и прилагането на политики. Идентифициране и разпространяване на най-добри практики и на дефицити.

2. Набиране на участниците в проекта, формиране на обучителен екип. Уточняване на местата за провеждане на планираното обучение (виж долу).

3. Провеждане на стартова кръгла маса за финално оформяне на анализа и следващите стъпки по проекта.

4. Обратна връзка, изработване на модел на обучение на основата на анализ на нуждите.

5. Създаване на интернет страница на проекта на страницата на ЦСП-София, с линкове към страниците на основните участници в проекта.

6. Подготовка на обучението, планиране на обучението, обратна връзка, разпространение на програмата и уточняване на срокове и места на обучението.

7. Разработване и разпространяване на материалите за нуждите на обучението.

8. Провеждане на цикъл обучение, състоящ се от 5 (пет) модула, за повишаване капацитета за планиране и реализиране на политики. Обучението се провежда на различни места в районите на дейността на проекта.

9. Провеждане на заключителна кръгла маса за оценка на резултатите от проекта и планиране на следващи стъпки на формираната мрежа.

10. Разработване и приемане, от СГО и представители на администрацията на различни нива, на Стратегия за ефективно партниране между СГО и администрацията за изработване на политики и мониторинг на дейността за период на планиране 2008-2013.

11. Промотиране на добри практики посредством наръчниците, анализите и другите съпътстващи проекта материали (текущо).

12. Информиране на обществено мнение по места през съответните местни и национални медии (текущо).

Място на изпълнение

Северен Централен, Северозападен и Североизточен район за планиране

Период за изпълнение

Февруари 2008 – април 2009 година (15 месеца)